Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

over-land
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viapaasiak paasiak
over-land
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viapozakontrola pozakontrola
over-land
Wiesz? Za dobra byłaś. 
Za dobra i za mądra dla gościa, który używał mózgu sporadycznie. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaweruskowa weruskowa

April 26 2017

over-land
over-land
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viadancingwithaghost dancingwithaghost
over-land
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
over-land
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viaAinsworthCass AinsworthCass
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
over-land
over-land
over-land
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
over-land
if i die, check my soup. you'll learn everything 
1601 4942
over-land
over-land
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaciarka ciarka
over-land
3700 bc43
over-land
8726 d9aa 500
Reposted fromcziczi cziczi viaaanetaxx aanetaxx
over-land
9417 1deb
Reposted frompeper peper viamagdak magdak
8308 91d2
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaRozaa Rozaa
over-land
Reposted fromshakeme shakeme viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl